Το ισοζύγιο των φύλων στην ΕΕ στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών

Χαράλαμπος Έλληνας*

 

Με την ευκαιρία της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, τα αποτελέσματα μελέτης της BNP Paribas που δημοσιεύθηκε στις 6 Μαρτίου δείχνουν ότι ο αριθμός των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών αυξήθηκε το 2022 σε σύγκριση με το 2021, πλησιάζοντας περισσότερο στο στόχο της επίτευξης του 40% έως τα μέσα της δεκαετίας.

Η ΕΕ εξέδωσε νέα οδηγία για το ισοζύγιο των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών στα τέλη του 2022. Η οδηγία θέτει ως στόχο, το ποσοστό των γυναικών μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, για τις εισηγμένες εταιρείες, το 40% έως το 2026, ή το 33% μεταξύ όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου .

Η οδηγία (ΕΕ) 2022/2381 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 7 Δεκεμβρίου και περιγράφει λεπτομερώς τα μέτρα για τη βελτίωση του ισοζυγίου των φύλων μεταξύ των διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών. Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία έως τις 28 Δεκεμβρίου 2024 για να θεσπίσουν εθνικούς κανόνες για την εφαρμογή των μέτρων της οδηγίας.

Τα βασικά στοιχεία της οδηγίας, είναι:

  • Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να θεσπίσουν εθνικούς κανόνες που απαιτούν το 40% των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου ή το 33% του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου εισηγμένων εταιρειών να είναι γυναίκες.
  • Οι εισηγμένες εταιρείες στην ΕΕ θα έχουν προθεσμία μέχρι το τέλος Ιουνίου 2026 για να επιτύχουν αυτούς τους στόχους.
  • Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εφαρμόζουν κατάλληλες κυρώσεις για τις εταιρείες που δεν πληρούν τις εθνικές απαιτήσεις.

Η ΕΕ συνέστησε στα κράτη μέλη “να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η σχετική θετική δράση περιλαμβάνει, στο μέτρο του δυνατού, δράσεις που να έχουν σχέση με την ενεργό συμμετοχή των γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων… και να ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τομέα να αυξήσει την εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, ιδίως με την υιοθέτηση, ή εντός του πλαισίου, των σχεδίων ισότητας και των προγραμμάτων θετικής δράσης”. Αυτό περιλαμβάνει επίσης “την προώθηση της ισόρροπης λήψης αποφάσεων μεταξύ των δύο φύλων εντός των εταιρειών σε όλα τα επίπεδα, καθώς και την κάλυψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων”.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο των κύριων στελεχών που λαμβάνουν τις αποφάσεις σε μια μέση μεγάλη, εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία στην ΕΕ, ποσοστό υπερδιπλάσιο από ό,τι πριν από μια δεκαετία. Όμως η Κύπρος υστερεί κατά πολύ με μόλις 10% να είναι γυναίκες σε θέσεις κλειδιά σε μεγάλες εταιρείες σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 32%.

Και πάλι, η Κύπρος βρίσκεται στον πάτο της ΕΕ. Ακόμη και η Ελλάδα πέτυχε ένα ποσοστό 25%, με τη Γαλλία να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με ποσοστό 45%.

Ο νόμος αυτός θα καταστήσει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών τον κανόνα σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

Η Κύπρος έχει προθεσμία μέχρι το τέλος του επόμενου έτους για να θεσπίσει νομοθεσία για την εφαρμογή της σχετικής οδηγίας της ΕΕ και την αύξηση του αριθμού των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών σε τουλάχιστον 33%.

*Ο Χαράλαμπος Έλληνας είναι Ανώτερος Σύμβουλος του Παγκόσμιου Κέντρου Ενέργειας, του Ατλαντικού Συμβουλίου (the Global Energy Centre, the Atlantic Council).

Related Posts